Zebranie wyborcze mieszkańców osiedla „Samsonowicza” – 29 maja

UWAGA !

MIESZKAŃCY OSIEDLA
„SAMSONOWICZA” w ŁĘCZNEJ

Burmistrz Łęcznej,
na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Osiedla „Samsonowicza”,
zwołuje na dzień

29 maja 2017 r.  (poniedziałek)
na godzinę 18:00

ZEBRANIE WYBORCZE MIESZKAŃCÓW
OSIEDLA „SAMSONOWICZA”

w Szkole Podstawowej Nr 2  w Łęcznej, ul. Szkolna 53

na którym zostanie wybrana Rada Osiedla na kadencję 2017-2021

(Drugi termin zebrania, w przypadku braku quorum,
w tym samym dniu o godzinie 18:15)

Zebranie wyborcze mieszkańców osiedla „Samsonowicza” – 20 kwietnia

UWAGA !

MIESZKAŃCY OSIEDLA
„SAMSONOWICZA” w ŁĘCZNEJ

Przewodniczący Zarządu Osiedla „Samsonowicza” poprzedniej kadencji
na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Osiedla Samsonowicza, zwołuje na dzień

20 kwietnia 2017 r.  (czwartek)
na godzinę 18:00

ZEBRANIE WYBORCZE MIESZKAŃCÓW
OSIEDLA „SAMSONOWICZA”

w Szkole Podstawowej Nr 2  w Łęcznej, ul. Szkolna 53

na którym zostanie wybrana Rada Osiedla na kadencję 2017-2021

(Drugi termin zebrania, w przypadku braku quorum,
w tym samym dniu o godzinie 18:15)

Przewodniczący Zarządu Osiedla
poprzedniej kadencji

Wincenty Michalak

Zaproszenie na spotkanie w sprawie rewitalizacji

Zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców na spotkanie w sprawie opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026”.

Spotkanie jest organizowane w ramach realizacji projektu „Opracowanie Planu Rewitalizacji Miasta Łęczna na lata 2016-2026” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Spotkanie odbędzie się 3 marca 2017 r. (piątek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Rady Miejskiej przy Placu Kościuszki 22 w Łęcznej.

Spotkanie poprowadzą eksperci ds. rewitalizacji z firmy EuroCompass z Lublina.

Szczegółowy plan spotkania poniżej.

Plan spotkania (do pobrania)

Wyznacz obszary zdegradowane i obszary rewitalizowane – konsultacje społeczne

Zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów przeznaczonych do rewitalizacji na potrzeby opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026”.

Konsultacjom zostaje poddany projekt raportu wyznaczającego obszary zdegradowane i obszary przeznaczone do rewitalizacji na potrzeby opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026”.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 7 listopada do 21 listopada 2016 roku na terenie Gminy Łęczna. 

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  www.leczna.pl umieszczono projekt raportu do pobrania.

Opinię na temat raportu można wyrazić w następujący sposób:

  • poprzez udział w sondzie komputerowej,
  • drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line lub przesłanie go na adres e-mail: info@um.leczna.pl,
  • przesłanie wypełnionego formularza drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Łęcznej Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna,
  • przyniesienie wypełnionego formularza osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Łęcznej przy Placu Kościuszki 5, pokój nr 17.

W dniu 15.11.2016 r. (wtorek) o godz. 1630 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy Placu Kościuszki 22 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, na którym zostanie zaprezentowany projekt raportu.

Konsultacje społeczne są prowadzone w ramach projektu pn. „Opracowanie Planu Rewitalizacji Miasta Łęczna na lata 2016-2026” realizowanego na podstawie umowy nr 21/PR.POPT/2015 z dnia 20.07.2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Łęczna, a Województwem Lubelskim.

Projekt jest realizowany ze środków własnych Gminy Łęczna, ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków pochodzących z budżetu państwa.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji i delimitacji obszaru rewitalizacji można uzyskać pod numerem telefonu (81) 53 58 660.

logofeue

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych – konsultacje społeczne

Informujemy, że na podstawie umowy nr 21/PR.POPT/2015 z dnia 20.07.2016 r. zawartej z Województwem Lubelskim Gmina Łęczna realizuje projekt pn. „Opracowanie Planu Rewitalizacji Miasta Łęczna na lata 2016-2026”.

Projekt jest realizowany ze środków własnych Gminy Łęczna, ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków pochodzących z budżetu państwa.

Na podstawie wybranych wskaźników społeczno-gospodarczych (poziom bezrobocia, poziom przestępczości, wiek i struktura ludności, aktywność społeczna i gospodarcza) i technicznych (wiek budynków, dostępność infrastruktury) wyliczonych oddzielnie dla każdego sołectwa i osiedla na terenie Gminy Łęczna, wyznaczane są obszary zdegradowane, na których kumulują się niekorzystne zjawiska społeczne i gospodarcze. Analiza zgromadzonych danych dotyczących całego obszaru gminy prowadzi do wyznaczenia obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, na których prowadzone są w dalszej perspektywie działania rewitalizacyjne. Jest to pierwszy etap w procesie powstawania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

W związku z powyższym Burmistrz Łęcznej Zarządzeniem nr 139/2016 z dnia 6 października 2016 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Łęczna dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów przeznaczonych do rewitalizacji na potrzeby opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026”.

Konsultacjom zostanie poddany projekt raportu wyznaczającego obszary zdegradowane i obszary przeznaczone do rewitalizacji na potrzeby opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026”.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 7 listopada do 21 listopada 2016 roku i swoim zasięgiem obejmą teren Gminy Łęczna.
Przewiduje się następujące formy przeprowadzania konsultacji:
1) spotkania z: mieszkańcami, organami jednostek pomocniczych Gminy Łęczna, instytucjami lokalnymi, organizacjami społecznymi i podmiotami gospodarczymi oraz sporządzenie protokołu z wnioskami, opiniami, uwagami i propozycjami,
2) wnioski mieszkańców, organów jednostek pomocniczych Gminy Łęczna, instytucji lokalnych, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych przekazane do Urzędu Miejskiego w Łęcznej,
3) sonda internetowa na stronie Urzędu Miejskiego w Łęcznej,
4) propozycje i wnioski przekazane do Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

W przewidzianym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zostanie umieszczony projekt raportu wyznaczającego obszary zdegradowane i rewitalizacji oraz sonda internetowa, a także formularz do zgłaszania uwag do projektu raportu. O terminie i miejscu spotkania z mieszkańcami poinformujemy w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji i delimitacji obszaru rewitalizacji można uzyskać u pracownika Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 81 53 58 660.

Poniżej pełna treść Zarządzenia nr 139/2016 Burmistrza Łęcznej z dnia 6 października 2016 roku.

załącznik: zarzadzenie_konsultacje_delimitacja

Ku doskonałości fizycznej i duchowej, czyli nowy kompleks sportowy na Szkolnej

We wtorek 29 września 2015 odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego Kompleksu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej z udziałem całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości.  Nowe obiekty, czyli boisko do piłki nożnej, bieżnia, siłownia, boisko do piłki plażowej oraz boisko wielofunkcyjne stały się dopełnieniem istniejącej już bazy sportowej, składającej się z hali sportowej, pływalni i placu zabaw.

Pierwsza część uroczystości miała charakter oficjalny i artystyczny. Przyświecały jej słowa Jana Pawła II: „Niech sport będzie częścią poszukiwania wyższych wartości, które kształtują charakter i dają poczucie godności i sukcesu – we własnych oczach i oczach innych.”

W swoim wystąpieniu pan dyrektor Leszek Włodarski nawiązywał właśnie do tych idei, akcentując wychowawczy i ogólnorozwojowy aspekt inicjatyw sportowych. Program artystyczny odwoływał się do starożytnych tradycji olimpijskich, związanych ze świętami religijnymi oraz edukacją. Piosenki, również w duchu sportowym, dynamizowały przebieg imprezy.

Bardzo ważną częścią uroczystości było oficjalne podziękowanie, jakie na ręce Pana Burmistrza Teodora Kosiarskiego złożyli przedstawiciele środowiska uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej  nr 2. Ciepłe słowa oraz kwiaty były wyrazem głębokiej wdzięczności za wspieranie inicjatyw sportowych na dziś i dla przyszłych pokoleń. Pan Burmistrz w swoim przemówieniu podkreślił aktywność  Dyrekcji  oraz nauczycieli Szkoły w procesie powstawania kompleksu oraz złożył życzenia, aby nowe obiekty przyczyniły się do jak najpełniejszego realizowania  projektów służących rozwojowi dzieci i młodzieży.

Następnie odbyło się oficjalne otwarcie Kompleksu Sportowego. Symbolicznego gestu przecięcia wstęgi dokonali: Dyrektor SP nr 2 – Pan Leszek Włodarski, Burmistrz Łęcznej – Pan Teodor Kosiarski, Przewodnicząca Komisji Oświaty – Pani Grażyna Bednarska, Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 2  – Pani Małgorzata Guz oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Wiktor Iskra.

Duchowy charakter uroczystości został podkreślony poprzez akt poświęcenia obiektów przez księdza Stefana Misę, proboszcza Parafii pod wezwaniem Świętego Józefa.
Piosenka „Pokaż, na co cię stać”  wprowadziła widzów w nastrój zabawy i rekreacji, a w chwilę później można było zobaczyć brawurowy pokaz uczniowskich umiejętności z różnych dziedzin sportu – piłki nożnej, piłki koszykowej oraz  gimnastyki artystycznej. Barwnym zakończeniem sportowego pokazu był występ taneczny szkolnego zespołu. Publiczność i tym razem nie zawiodła – gromko dopingowała tancerki.

Po zakończeniu części oficjalnej i obejrzeniu programu artystycznego uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w zajęciach sportowych – przedstawiciele poszczególnych klas rozegrali pierwsze mecze piłki nożnej i koszykowej na nowo otwartych boiskach.

Uroczystość otwarcia Kompleksu Sportowego, zgodnie z intencją organizatorów odbyła się na świeżym powietrzu przy pięknej wrześniowej pogodzie i  miała dynamiczny, roztańczony charakter – w sportowym duchu.

Anna Ładak

Łęczna wdraża budżet partycypacyjny

W przyszłorocznym budżecie Łęcznej znajdą się inwestycje będące realizacją pomysłów mieszkańców. Miasto wdraża budżet partycypacyjny wzmacniający rolę rad osiedli.

Łęczyński budżet partycypacyjny na rok 2016 jest projektem pilotażowym. Propozycje do budżetu składają mieszkańcy Łęcznej, przez co stają się zaangażowani i współodpowiedzialni za rozwój swojego osiedla. Budżet partycypacyjny buduje zaufanie społeczne mieszkańców do władz samorządowych oraz mieszkańców do mieszkańców.

W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być proponowane projekty wynikające z zadań własnych, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są możliwe do pełnego zrealizowania w danym roku budżetowym i realizowane są na nieruchomościach będących własnością gminy Łęczna.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 15 lipca do Biura Rady Miejskiej (pl. Kościuszki 22) lub drogą elektroniczną w formie skanu poprawnie wypełnionego formularza na adres: budzet-obywatelski@um.leczna.pl

Po weryfikacji wniosków pod kątem formalnym tj. sprawdzeniu zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodności z prawem, możliwości realizacji, terminowości, kosztów generowanych w kolejnych latach oraz gospodarności trafiają one do rad osiedli, które dokonują wyboru projektów do realizacji w 2016 roku.

Dajemy mieszkańcom realną szansę na kształtowanie budżetu, jednocześnie znacząco wzmacniając rolę rad osiedli. To co zostanie ustalone w ramach budżetu partycypacyjnego będzie wpisywane do budżetu i realizowane bez ingerencji radnych – zapewnia Teodor Kosiarski Burmistrz Łęcznej.

Łęczna w 2016 roku zabezpieczy na pomysły mieszkańców ponad 230 tysiące złotych.

Pliki do pobrania:

Budżet partycypacyjny
Wniosek o ujęcie zadania w budżecie partycypacyjnym Łęcznej

Szanowni Państwo

Rady sześciu miejskich osiedli, w celu ułatwienia komunikacji i kontaktu z mieszkańcami, uruchomiły własne strony internetowe. Na ich łamach będą publikowane informacje istotne dla naszej małej społeczności oraz informacje ważne dla każdego z nas. W pracy na rzecz osiedli chcemy wykorzystywać wiedzę mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszeń i urzędów. Gmina Łęczna to nasza mała ojczyzna dlatego musimy wspólnie o nią dbać i ją pielęgnować.

Mamy nadzieję, że przedstawiane na stronie dokumenty, pliki, teksty i zdjęcia okażą się ciekawą i potrzebną lekturą.
Zachęcamy do odwiedzania naszych stron.